Strategija

Kao način ostvarivanja poslovnih ciljeva

Riječ direktora

Historijat

Strategija

Organizacija

Kadar

Nagrade

Misija

Stvoriti i realizovati vrijednost za kupca, lokalnu zajednicu, zaposlene i osnivača.

Vizija

Postati “moja apoteka” i prvi izbor zdravog života za građane Kantona Sarajevo i Zeničko – Dobojskog kantona.

Vrijednosti

Integritet, Kvalitet, Inovativnost, Briga o ugroženim grupama, Težnja za unapijeđenjem, Odgovornost za rezultat, Društvena odgovornost, Timski rad

Poslovna strategija

Svaka uspješna kompanija mora posjedovati jasnu viziju budućnosti i pravca kretanja, liderstvo koje afirmiše zadovoljstvo, kreativnost i inovativnost zaposlenih i snažnu usmjerenost ka korisniku kao centralnoj interesnoj grupi kompanije. Preduvjet za ispravni odabir strategije je analiza situacije. Pod tim se podrazumijeva da kompanija treba sagledati vanjske i unutarnje faktore kako bi spoznala najbolji način da se ostvari željeni cilj.

JU „Apoteke Sarajevo“ je javna apotekarska kompanija koja se dominantno bavi prodajom lijekova i medicinskih sredstava, ali i izradom i snabdijevanjem tržišta magistralnim i galenskim lijekovima, snabdijevanjem herbalnim lijekovima, homeopatskim lijekovima, dječijom hranom, dijetetskim proizvodima i kozmetičkim sredstvima, kao i pružanjem savjetodavnih usluga. JUAS je lider na tržištu apotekarskih usluga Kantona Sarajevo, prije svega kada je riječ o paleti proizvoda i usluga koje pruža i bazi znanja koju njeguje. Naime, kompanija posjeduje superiornu ekspertizu na području izrade galenskih pripravaka, magistralnih i tipiziranih pripravaka, pripravaka za palijativnu njegu i trituriranih praškova i lijekova u obliku sirupa. Jedina je apotekarska ustanova koja je osposobljena za čuvanje i izdavanje ampuliranih lijekova, izdavanje narkotika, koja posjeduje prilagođene farmaceutske programe, koja ima svoju dežurnu službu i koja, u punom kapacitetu, poštuje standarde dobre apotekarske prakse

Povećanje zadovoljstva korisnika

Austro-ugarska vlast je zatekla u Sarajevu jednu moderno uređenu apoteku koju je 1877. godine otvorio doseljeni farmaceut Eduard Pleyel. Prema vladinoj naredbi od 19. februara 1879. godine, apotekarski posao je koncesioniran i njime se otad mogao baviti samo kvalifikovani apotekar (doktor hemije ili magistar farmacije sa diplomom jednog austro-ugarskog univerziteta). Pored Pleyelove apoteke, u Sarajevu su 1879. godine otvorene još dvije apoteke, 1885. godine četvrta, 1891. godine peta i 1894. šesta apoteka. Apoteke su isprva imale samo po jednog kvalifikovanog apotekara, a kasnije i po dva ili tri. Tako je u gradu 1893. godine bilo 5, a već 1900. godine 15 apotekara. Specijalni zakon o apotekama izdat 17.10.1907. godine značio je i uređenje svih pravnih propisa s obzirom na apoteku, stručnu spremu i vaspitanje kadrova, a taj zakon je regulisao i pitanje odnosa prema srodnim profesijama koje su se bavile liječenjem. 

Ujedinjenjem jugoslovenskih zemalja u jednu državu, razvoj farmaceutske struke se popravlja jer se otvara sve više apoteka u Sarajevu i unutrašnjosti i stvara se domaći kadar apotekara. Prema podacima iz godine 1920., u Sarajevu je bilo 9 apoteka čiji su vlasnici bili: mr. ph. Eduard Pleyel (osnovana 1879. god.), mr. ph. Jidrih Šlezinger (1893.), mr. ph. Josip Patera (1900.), mr. ph. Đorđe Besarević (1907.), mr. ph. Stefan Dobocki (1907.), mr. ph. Nikola Ivošević (1913.), mr. ph. Miho Pitarević (1919.), mr. ph. Jovan Stočević (1919.) i mr. ph. Ahmed Tatarević (1919.). 

Godine 1930. apoteka ”Skenderija” bila je jedina apoteka koja je izdavala lijekove besplatno, zbog čega je i dobila ime ”Radnik”. Nakon toga, 1945. godine, apoteka je nacionalizovana. Ova apoteka, zajedno sa apotekom ”Kod orla” je sa najdužom tradicijom u Sarajevu. 

Za vrijeme Drugog svjetskog rata, ratnim operacijama ili bombardovanjem u Sarajevu je bilo oštećeno mnogo apoteka. Zakonom o otkupu privatnih apoteka, 1949. godine, ukinute su sve koncesije za držanje privatnih apoteka koje postaju državna svojina. Apoteke su postale zdravstvene ustanove sa samostalnim finansiranjem. U njima se izrađuju lijekovi na osnovu recepata ljekara ili veterinara (magistralni lijekovi) i galenski preparati, a izdvajaju se gotovi lijekovi (specijaliteti). Apoteke moraju da drže otrove i narkotike koji su potrebni za izradu lijekova. 

Povećanje zadovoljstva uposlenika

U apotekarskom biznisu ljudi su definitivno najvrijednija aktiva. Osnova konkurentske prednosti jeste stručan i zadovoljan poslovni tim. U kompaniji je trenutno zaposleno 430 radnika, dominantno farmaceutskog profila. U pitanju je iskusan i moćan tim eksperata. Ključan aspekt strategije unaprijeđenja ljudskih resursa će biti uočavanje talenata u postojećoj strukturi i privlačenje novih talenata koji će JU „Apoteke Sarajevo“ posmatrati kao prestižnu kompaniju za izgradnju sopstvene karijere. Posebna pažnja bit će posvećena stimulisanju edukacije zaposlenih. Kontinuirana edukacija kadrova je zakonska obaveza zdravstvenih radnika, ali istovremeno i potreba Ustanove u cilju stalnog unapređenja kvaliteta usluga.

Interni motivator mogu da budu interna takmičenja između apoteka i dodjeljivanje nagrada najuspješnijim apotekama i zaposlenima prema definisanim kriterijima. Kompanija ima potrebu za ljudima i ljudi imaju potrebu za kompanijom i tek zajedničkim djelovanjem ostvaruju ciljeve. Ljudski potencijali su osnovica na kojoj se gradi strategija kompanije a svi resursi kao imovina, sirovine i kapital, ciljevi kao prodaja i zadovoljavanje korisnika polaze i dolaze od ljudi i na temelju njihovog djelovanja. Naši uposlenici su najvažniji segment uspjeha i naš fokus na uposlene garantuje dostizanje uspješnosti u apotekarskom biznisu. Produktivnost garantuje premisa da se uposleni posve aktivno uključuju u život JU “Apoteke Sarajevo” jer im rad u ovoj kući pričinjava radost. Uspjeh i vrijednosti kompanije dolaze iz inovativnosti i kreativnosti ljudi koji u kompaniji rade. Privlačenje, zadržavanje i nagrađivanje talenata je naš fokus za budućnost. Investiranje u razvoj ljudi je najisplativija investicija koja je osnovni preduslov razvoja svake kompanije. Vjerujemo da je razvoj karijere vrlo bitan za čovjeka, budući da kroz posao postiže kvalitetu života, socijalnu jednakost, poštovanje samog sebe, samokontrolu i, naposlijetku, upravlja vlastitom karijerom a pruženi su mu savjetovanje i podrška.

GLAVNI strategijski pravci

 • Sistemski pristup upravljanju  poslovim rizicima
 • Kreiranje novog pristupa upravljanju resursima
 • Insistiranje na vrhunskom kvalitetu proizvoda i usluga 
 • Strategijsko repozicioniranje mreže apoteka i portfolia
 • Izgradnja nove korporativne kulture
 • Modernizacija infrastrukture
 • Optimizacija troškova

Dugoročni ciljevi

 • Povećanje zadovoljstva svih korisnika
 • Povećanje zadovoljstva uposlenika kompanije
 • Poboljšanje finansijskih performansi
 • Ostvarenje širih društvenih ciljeva